RCS Endurance » Política de Privadesa

Política de Privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de Robert Campos Soteras, d’ara endavant també el Prestador, domiciliada a Balmes, 211 Ppal 2ª 08007 Barcelona, amb NIF 46783559H, i correu electrònic: info@rcsendurance.com.

Robert Campos Soteras, com a responsable del present Lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A efectes del que preveu la LOPD, Robert Campos Soteras li informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per tal de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Robert Campos Soteras per aquest avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.
El Prestador, mitjançant asterisc (*) en les caselles corresponents del formulari de contacte, li informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quins dades són necessaris. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Robert Campos Soteras perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.
La no facilitació de les dades personals sol·licitades o la no acceptació de la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a Balmes, 211 Ppal 2ª 08007 Barcelona, enviant un correu electrònic a [info@rcsendurance.com](mailto:info@rcsendurance.com), indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal i com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades ([agpd.es](http://agpd.es/)).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCS

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

Robert Campos Soteras no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervenguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, dins del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, substraccions i/o la pèrdua de les dades, amb objecte de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del Prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris del present Lloc web.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Robert Campos Soteras en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de Robert Campos Soteras o s’han obtinguts els drets oportuns.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Robert Campos Soteras, exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

Robert Campos Soteras es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

Robert Campos Soteras no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les Webs de tercers a les quals es pugui accedir per els “links” o enllaços des de qualsevol pàgina Web propietat del Prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el supòsit que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en el web, li informem que les dades aportades seran tractades seran per atendre les suggeriments proposades, experiències o opinions respecte dels productes i/o serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’únic dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Robert Campos Soteras es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, Robert Campos Soteras no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis de la Pàgina Web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre Robert Campos Soteras amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Programa Kit Digital cofinanciado por los Fondos Next Generation (EU) del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

logos-kit-digital
×